نادری

فارسی
نام: 
شقایق
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
English
Name: 
Shaghayegh
Last Name: 
Naderi
Gender: 
F