میزبان

فارسی
نام: 
پیروز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Pirooz
Last Name: 
Mizban
Gender: 
M