میرباقری

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mirbagheri
Gender: 
M