مولودی

فارسی
نام: 
دکتر احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
molodi
Gender: 
M