موسی زاده

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ali
Last Name: 
mosazadeh
Gender: 
M