موسوی تقی آبادی

فارسی
نام: 
آنیتا سادات
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Anita Saadat
Last Name: 
Mousavi Taghi Abadi
Gender: 
F