مقصودی نژاد

فارسی
نام: 
كیانوش
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Kianoosh
Last Name: 
Maghsodi Nezhad
Gender: 
M