معینیان

فارسی
نام: 
موژان
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Mouzhan
Last Name: 
Moeinian
Gender: 
F