مانسیا

فارسی
نام: 
جوزف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Milano
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
پزشکی بالینی
English
Name: 
Giuseppe
Last Name: 
Mancia
Gender: 
M