قلی پور پیوندی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Gholipour payvandi
Gender: 
M