فرهادی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
4
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
said
Last Name: 
farhadi
Gender: 
M