فرهادی

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی فرآوری مواد معدنی
English
Name: 
Amir hossein
Last Name: 
Farhadi
Gender: 
M