فرزی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mohammad
Last Name: 
farzi
Gender: 
M