فخارصادقی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Fakhar sadeghi
Gender: 
M