عشقی

فارسی
نام: 
هانیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
خراسان رضوی-نیشابور
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Hanieh
Last Name: 
Eshghi
Gender: 
F