طحانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Tahani
Gender: 
M