طباطبائی قمی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Tabatabaei Ghomi
Gender: 
M