صدیقی

فارسی
نام: 
كریم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
درگذشته
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضیات
English
Name: 
Karim
Last Name: 
Seddighi
Gender: 
M