صحبتی

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
hamidreza
Last Name: 
sohbati
Gender: 
M