صالح پور

فارسی
نام: 
بردیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Bardia
Last Name: 
Saleh pour
Gender: 
M