صالحی

فارسی
نام: 
میر حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
هوافضا
گرایش: 
آیرودینامیک
English
Name: 
Mir Hamed
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M