صالحی

فارسی
نام: 
سید میعاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Seyed Miaad
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M