شیخی

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Amir Hossein
Last Name: 
Sheykhi
Gender: 
M