شهابی نژاد

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
كرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
گرایش: 
نرم افزار
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Shahabinejad
Gender: 
F