شمشیری

فارسی
نام: 
بیتا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز