شاه حسینی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
12
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
amir
Last Name: 
shah hosseini
Gender: 
M