سلطانی

فارسی
نام: 
افشین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
afshin
Last Name: 
soltani
Gender: 
M