سراج

فارسی
نام: 
پارمیدا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Parmida
Last Name: 
Seraj
Gender: 
F