سرابندی کچیان

فارسی
نام: 
سمیرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
75
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
معماری
English
Name: 
Samira
Last Name: 
Sarabandi Kachian
Gender: 
F