زین‌العابدینی هزاوه

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Zeinolabedini Hezaveh
Gender: 
M