رستگاری

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Rastegari
Gender: 
M