خاکسار

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Khaksar
Gender: 
M