خالدی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Khaledi
Gender: 
M