خاكسارشاه نعمتی

فارسی
نام: 
متین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی-تربت جام
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Matin
Last Name: 
Khaksar Shahnemati
Gender: 
M