حیدرزاده

فارسی
نام: 
عبدالعلی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Abdolali
Last Name: 
Heydarzadeh
Gender: 
M