حقی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهر بابک- کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Haghi
Gender: 
M