حاتمی

فارسی
نام: 
غزل
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Ghazal
Last Name: 
Hatami
Gender: 
F