جمشیدی

فارسی
نام: 
علی رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Jamshidi
Gender: 
M