جعفری اسفاد

فارسی
نام: 
منصوره
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mansoreh
Last Name: 
jafari
Gender: 
F