جعفریان امیری

فارسی
نام: 
سید مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضیات
English
Name: 
Seyed Majid
Last Name: 
Jafarian Amiri
Gender: 
M