توحیدی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Tohidi
Gender: 
M