تقی پور

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان شمالی- اسفراین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Taghipour
Gender: 
M