ترک زاده اصفهانی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Torkzadeh Esfahani
Gender: 
M