تافته

فارسی
نام: 
عباس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ادبیات و علوم انسانی
English
Name: 
Abbas
Last Name: 
Tafteh
Gender: 
M