بیگدلی

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
zahra
Last Name: 
bigdeli
Gender: 
F