بکتارف

فارسی
نام: 
یسان آبیکنوویچ
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آلماتی
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
پلیمر
English
Name: 
Esen Abikenovich
Last Name: 
Bekturov
Gender: 
M