بهرامی نسب

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لندن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
فیزیک
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Bahraminasab
Gender: 
M