بلایف

فارسی
نام: 
نظربای
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Almaty
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضیات
English
Name: 
nazarbai kadyrovich
Last Name: 
Bliev
Gender: 
M