براهام

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان-جیرفت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ادبیات و علوم انسانی
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Baraham
Gender: 
F