باقری فرد

فارسی
نام: 
سعیده
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
علوم سیاسی
English
Name: 
Saeedeh
Last Name: 
Bagheri Fard
Gender: 
F